Mediawijsheid VO

Welkom bij het project “Mediawijsheid, een vak apart!”

Mediawijsheid kan in het (basis- en) voortgezet onderwijs het beste worden aangeleerd via een apart (vak)gebied! De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle heeft daarom samen met Eye Film Instituut Nederland, Bibliotheek Zwolle en de scholen CSG Comenius (Leeuwarden), het Atlas College (Hoorn e.o.), CSG Bogerman (Koudum) een curriculum Mediawijsheid ontwikkeld voor de leerjaren 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs. Naast dit lesmateriaal, dat voldoet aan de nodige kwaliteitseisen, is er een overzicht van eindtermen voor Mediawijsheid in het vo beschikbaar alsmede een plan van aanpak voor de invoering van het vak Mediawijsheid binnen de school.

De beschikbaarheid van dit (les)materiaal verlaagt de drempel voor vo-scholen om nu ook met Mediawijsheid aan de slag te gaan.

Welk (les)materiaal Mediawijsheid is er nu beschikbaar?

In het zoekvenster op deze pagina kan specifiek gezocht worden naar lesmateriaal van het curriculum Mediawijsheid of raadpleeg onderstaand overzicht.

Plan van aanpak implementatie curriculum Mediawijsheid (Download Document)

Voor scholen die zich willen oriënteren op de mogelijke invoering van Mediawijsheid als apart schoolvak. Dit document dient als hulpmiddel bij het maken van een Mediawijsheidplan in de eigen schoolorganisatie.

Kerndoelen onderbouw vo curriculum Mediawijsheid (Download Document)

Een document waarin‚ verdeeld over een zestal hoofdgroepen 36 eindtermen Mediawijsheid voor het vo beschreven zijn. Deze eindtermen, passend binnen de kerndoelen vo en specifiek voor de doelgroep: leerlingen 12 tot en met 15 jaar, ondersteunen de opvatting, dat Mediawijsheid als apart schoolvak bestaansrecht heeft.

Invulling curriculum Mediawijsheid leerjaren 1 tot en met 3 in het vo (incl. overzicht auteursrechten)I (Download Document)

Dit overzicht dient als voorbeeld van hoe de concrete uitwerking van het vak Mediawijsheid eruit kan zien. Op basis van kwaliteitseisen is een inventarisatie gemaakt van bestaand (digitaal), gratis lesmateriaal op het gebied van Mediawijsheid en media-educatie. Vervolgens is het geselecteerd educatief materiaal‚ gekoppeld aan eindtermen Mediawijsheid, verwerkt in een integraal curriculum voor de leerjaren 1 tot en met 3 van vmbo/havo/atheneum. Het lesmateriaal is zowel bruikbaar voor scholen die Mediawijsheid als apart schoolvak willen aanbieden als voor scholen, die Mediawijsheid (of afzonderlijke lessen Mediawijsheid) willen integreren binnen het bestaande lesplan van de school.

Meer: www.thorbecke-zwolle.nl/

Contact: Dr. Wim Hilberdink (hiw APESTAART tsgzwolle.nl)

Mediawijsheidlogos