Disclaimer

Disclaimer Wikiwijs

Wikiwijs is het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteiten e.d. die onder de naam Wikiwijs wordt aangeboden op het internet. Wikiwijs is een publiek en onafhankelijk platform voor en door docenten waarbij docenten zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het platform. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseert Kennisnet Wikiwijs om het vinden, (door)ontwikkelen en gebruiken van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.

Deze internetsite wordt door Wikiwijs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel Wikiwijs daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze internetsite zijn voor zijn eigen rekening en risico. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Wikiwijs is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Wikiwijs is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren. Waar mogelijk zal Wikiwijs echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/ derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/ derden geplaatst en zijn niet die van de redactie of Wikiwijs.

Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Wikiwijs de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De internetsites van derden waarnaar op deze internetsite hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Wikiwijs gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

Wikiwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Wikiwijs.

Het technisch functioneren van verbindingen en aansluitingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding(en) en aansluiting(en). Wikiwijs aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier van de verbinding(en) en/of aansluiting(en). Wikiwijs vrijwaart zich voor iedere vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Wikiwijs en is niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van Wikiwijs die de informatie toegankelijk maakt.

Deze internetsite wordt onderhouden door Wikiwijs en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Wikiwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze internetsite bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een mail sturen naarinfo@Wikiwijs.nl.
Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar info@Wikiwijs.nl.

Tenzij anders vermeld wordt het materiaal op deze website beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Licentie. Lees hierover alles in het copyright statement.

Copyrightstatement Wikiwijs

Kennisnet realiseert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Wikiwijs. Wikiwijs biedt een arrangeer- en ontwikkelomgeving waarin docenten bestaand, open, toegankelijk materiaal kunnen bewerken en doorontwikkelen. De leidraad voor Wikiwijs is dat zoveel mogelijk materiaal voor iedere leraar en voor iedere leerling/student in het onderwijsstelsel open, vrij van rechten en gratis te gebruiken is.

Het onderdeel Wikiwijs Arrangeren is gebaseerd op de door IntraQuest ontwikkelde Contentcorner (www.contentcorner.nl). De (broncode van de) arrangeertool van Wikiwijs, (http://www.wikiwijs.nl/task/arrangeren.psml) is publiek gedeeld materiaal en is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding/Gelijkdelen-licentie

Tenzij anders vermeld wordt het materiaal op deze website beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Licentie. Zie voor meer informatie de inhoud van deze Copyrightstatement en de voorgaande link.

Indien u een (eigen) bijdrage levert op deze website, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige (beeld)materialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient u er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is. Voor zover nodig dient u, alvorens u uw bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal.

Kennisnet is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden.

Kennisnet is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of hyperlinks en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren indien auteursrechten (vermeend) geschonden worden. Waar mogelijk zal Kennisnet echter trachten gebruikers in staat stellen om onrechtmatig materiaal of uitlatingen zelf te (laten) verwijderen.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. website van Wikiwijs is.

Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden via info@Wikiwijs.nl.

Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met de in deze Copyrightstatement genoemde voorwaarden, mail uw vraag dan naar info@Wikiwijs.nl.

Netiquette

Uw bijdrage(n) aan deze website mogen niet:

 • in strijd zijn met het doel van deze website,
 • Kennisnet schaden of
 • in strijd zijn met de wet dan wel met ongeschreven regels van moraal en fatsoen.

Het is niet toegestaan via deze website informatie te verspreiden die:

 • inbreuk maakt op de rechten van de Open Universiteit, Kennisnet of derden;
 • in strijd is met de Auteurswet (en andere wetten betreffende intellectuele eigendom), het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht of de Wet

Bescherming Persoonsgegevens

Bij schending van dit reglement of van bepalingen uit voornoemde wetten kan het betreffende materiaal door de moderator onverwijld verwijderd c.q. ontoegankelijk gemaakt worden.
Degene die zich schuldig maakt aan schending van de genoemde bepalingen in dit reglement kan voorts in en buiten rechte aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade. Tevens kan aangifte worden gedaan van een strafbaar feit. Op grond van de Auteurswet heeft een inbreuk op auteursrechten een geldboete of gevangenisstraf tot gevolg.

Privacyverklaring Wikiwijs

Wikiwijs • Privacyverklaring • versie I • 09.11.09

1. Algemeen

Wikiwijs gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Wikiwijs diensten en producten. Wikiwijs verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Wikiwijs aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de Wikiwijs gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Wikiwijs hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn welkom en kunnen worden gericht aan de privacyfunctionaris Wikiwijs, e-mailadres info@Wikiwijs.nl.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van websites van Wikiwijs, dan wel voor gebruik van dienstverlening van Wikiwijs verzamelt Wikiwijs twee soorten gegevens van de gebruiker:

 • Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van websites van Wikiwijs, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
 • Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam, school, e-mailadres, sociale netwerksites, die de persoonlijke eigenaar zelf op sites beheerd door Wikiwijs aan Wikiwijs verstrekt heeft of die door de daartoe bevoegde schoolleiding namens de eigenaar aan Wikiwijs verstrekt zijn.

De eigendom van de door Wikiwijs verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf of middels daartoe bevoegde schoolleiding aan Wikiwijs verstrekt hebben.
Wikiwijs bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Wikiwijs deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).
De gebruiker heeft de keuze om zijn gebruikersprofiel (behoudens het e-mailadres, geslacht, echte naam en leeftijd) publiek te maken en te delen. Standaard is deze keuze uitgeschakeld. Door het gebruikersprofiel publiek te maken, stemt de betreffende gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat zijn profiel gedeeld wordt op internet. Indien de gebruiker daarbij op zijn profiel sociale netwerksites heeft ingevuld, stemt de gebruiker bij het publiek maken van zijn profiel ermee in dat op zijn betreffende sociale netwerksite melding wordt gemaakt van de eigen activiteiten van de gebruiker binnen Wikiwijs.

3. Doeleinden

Wikiwijs verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van Wikiwijs. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Wikiwijs via websites of andere communicatiemiddelen. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Wikiwijs verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Wikiwijs en de gegevens zullen worden aangewend om de door Wikiwijs ontwikkelde en beheerde websites en de dienstverlening van Wikiwijs te optimaliseren. Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Wikiwijs kan tevens gelden het beheer van de relatie tussen Wikiwijs en de gebruiker; het op optimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Wikiwijs aan de gebruiker; het management van de technische infrastructuur; beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers; het uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses. Meer specifiek noemt Wikiwijs als doel voor de gegevensverwerking voor de door haar gebruikte authenticatie en autorisatie systemen:

 • Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/of op de websites van Wikiwijs te vinden zijn;
 • Identificatie van de gebruiker van het netwerk en/of de diensten van Wikiwijs en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten;
 • Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden;
 • Het – na instemming van de gebruiker – delen van activiteiten binnen Wikiwijs op de eigen sociale netwerksite(s) van de gebruiker;
 • Het verzenden van elektronische boodschappen;
 • Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Wikiwijs ;
 • Interne controle en beveiliging;
 • Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Wikiwijs.

4. Beveiliging

Wikiwijs draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Wikiwijs in het systeem van Wikiwijs alsmede in de door Wikiwijs in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn. Wikiwijs heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • Inbraakalarm;
 • Kluis voor opslag gegevensbestanden;
 • Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;
 • Automatische ligging voor toegang tot persoonsgegevens, inclusief een controleprocedure;
 • Firewalls.

Binnen de organisatie van Wikiwijs worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Wikiwijs die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie.

Wikiwijs neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht. Verstrekkingen door Wikiwijs van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met in achtneming van het bepaalde sub 5. Van iedere verstrekking aan een derde wordt door Wikiwijs aantekening gemaakt, die tenminste één jaar wordt bewaard.

5. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Wikiwijs geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Wikiwijs namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. Binnen de organisatie van Wikiwijs zijn de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (zie ook sub 4).

Wikiwijs kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Wikiwijs onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4. in acht nemen.
Door het publiek maken van het gebruikersprofiel, stemt de gebruiker uitdrukkelijk ermee in dat zijn gegevens (behoudens het e-mailadres, geslacht, echte naam en leeftijd) beschikbaar komen voor derden.

6. Cookies

Wikiwijs kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Wikiwijs in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Wikiwijs, dan wel de diensten van Wikiwijs. In de browserinstellingen kan de gebruiker en/of de schoolinstelling de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Wikiwijs verleent niet meer kunnen worden gebruikt. Wikiwijs wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

7. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Indien de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens aan Wikiwijs heeft verstrekt middels daartoe bevoegde schoolleiding, kan ook deze schoolleiding inzage krijgen. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De gebruiker dan wel de daartoe bevoegde schoolleiding kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de privacyfunctionaris van Wikiwijs. Emailadres:info@Wikiwijs.nl. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Wikiwijs binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Wikiwijs verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Wikiwijs eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.

8. Plaatsing bijdragen

Bij Wikiwijs kan men zelf teksten, afbeeldingen en andere bijdragen plaatsen. Hiervoor is een registratie nodig. De bij registratie opgegeven gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de beveiliging van Wikiwijs en om in geanonimiseerde vorm onderzoek te doen naar het gebruik van Wikiwijs.

Alle bijdragen worden onder vermelding van de gebruikersnaam gepubliceerd. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van de echte naam. De bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wikiwijs heeft geen invloed op hoe deze zoekmachines bijdragen opslaan of tonen. Alleen door het publiek maken van het gebruikersprofiel en het invullen van de sociale netwerksites het profiel, wordt via die sociale netwerksites openbaar gemaakt welke eigen bijdragen door de gebruiker op Wikiwijs geplaatst zijn.