Stichting Cito toets- en examenmateriaal

Voor uitgeverijen, elo-leveranciers en partijen die QTI kunnen inlezen.

Delen oud-opgaven centraal schriftelijke examens

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt Stichting Cito de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Die opgaven ontsluiten we graag. Het maken van oude opgaven kan namelijk helpen bij de voorbereiding op het centraal examen.

Opgaven in QTI-formaat downloaden, importeren en gebruiken

Via deze pagina kunnen uitgeverijen, elo-leveranciers en andere partijen die QTI kunnen inlezen, opgaven uit eerdere centrale examens als zipfile gratis downloaden en importeren in de eigen applicatie, voor eigen gebruik. Dit betreft eerste tijdvak-opgaven uit papieren centrale examens vmbo, havo en vwo. In de periode tot mei 2023 zullen de opgaven zowel beschikbaar worden gesteld in het QTI-2.2 als in het QTI-3 formaat. Daarna zal worden overgestapt op alleen het QTI-3 formaat.

Opgaven stapsgewijs uitbreiden

De eerste examenopgaven die worden ontsloten zijn opgaven 2021 voor de vakken Nederlands (vmbo, havo, vwo), Engels (vmbo, havo, vwo) en wiskunde B (havo en vwo). Stapsgewijs wordt het aantal opgaven uitgebreid. Om technische redenen maken digitale en beroepsgerichte examenopgaven vooralsnog geen onderdeel uit van het aanbod.

Auteursrechten

Graag maken wij u erop attent dat bij het gebruik van de examenopgaven, de auteursrechten ten aanzien van daarin verwerkte bronnen (zoals teksten en afbeeldingen) gerespecteerd dienen te worden. Dit betekent dat u bij gebruik van deze bronnen zelf toestemming dient te vragen aan de auteur. Dat geldt niet indien Stichting Cito bij de bronvermelding als auteur wordt genoemd. In dat geval is Stichting Cito eigenaar van deze bronnen. Net als de opgaventeksten vallen die bronnen dan onder de openbare copyright licentie CCby, waardoor voor gebruik of het openbaar maken voorafgaand geen toestemming nodig is.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk: info@wikiwijs.nl